Οι κυριότεροι τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης είναι: